Algemene Voorwaarden

 

Artikel 1: Algemeen
1.1    Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden, aanbiedingen, offertes en koopovereenkomst tussen V-fiets en opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers. De Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Amsterdam, dossiernummer 34286062.
1.2    Onder opdrachtgever wordt verstaan: iedere natuurlijke persoon en/of rechtspersoon die met V-fiets een koopovereenkomst heeft gesloten, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) en/of erfgename(n).
1.3    Onder derden wordt verstaan een door V-fiets of opdrachtgever ingeschakelde (rechts)persoon.

Artikel 2: Nederlands recht
2.1    Op onze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
2.2    Als u met ons een verbintenis aangaat, betekent dit tegelijkertijd dat u onze voorwaarden aanvaardt. Eventuele wijzigingen hierin geschieden op schriftelijke basis.
2.3    V-powered is een productnaam van V-fiets, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam.
 
Artikel 3: Overeenkomsten
3.1    Wij behouden ons het recht voor om prijzen en teksten te wijzigen. Derhalve zijn onze aanbiedingen en teksten vrijblijvend te noemen.
3.2    Hoewel het in de praktijk niet zal voorkomen, behoudt V-fiets het recht een geplaatste order te weigeren. Van een overeenkomst is dus pas sprake als wij de order hebben geaccepteerd (lees: bevestigd ).
 
Artikel 4: Product
4.1    De door u bestelde onderdelen worden door V-fiets montageklaar* afgeleverd.
         * De onderdelen dienen door u zelf gemonteerd te worden, montage instructie is bijgesloten.
4.2    Derhalve is V-fiets op geen enkele manier aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen van producten van V-fiets of nadelige gevolgen door niet juiste montage van de producten van V-fiets.

Artikel 5: Prijzen en betalingen
5.1    Alle door ons vermelde prijzen zijn inclusief BTW.
5.2    Betaling kan vooraf geschieden. Vooraf betalen kan door middel van bank / giro of via het V-fiets betaalsysteem via betaalprovider Sisow.

Artikel 6: Levering
6.1    Levering zal geschieden op werkdagen middels een door V-fiets aangewezen bezorgdienst.
6.2    Van toepassing zijnde leveringskosten:
         Bezorgkosten per onderdeel hangt af van het betreffende onderdeel en wordt vooraf met u afgesproken. Voor een rembours zending geldt een toeslag van € 12,50 inclusief BTW per bestelling en voor de Waddeneilanden zijn wij helaas genoodzaakt een toeslag van € 15,00 inclusief BTW voor de onderdelen te berekenen. Voor internationale leveringen verzoeken wij u contact met ons op te nemen.
6.3    Levering zal ook plaats kunnen vinden op onderstaand adres (levertijden worden door V-fiets aangegeven):
         Veemarkt 49
         1019 DA Amsterdam

Artikel 7: Voorbehoud van eigendomsrecht
7.1    Het eigendomsrecht gaat pas dan over, indien u al hetgeen op grond van enige overeenkomst aan V-fiets verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering over.
 
Artikel 8: Garantie en reclames
8.1    De V-fiets conversie kit is geassembleerd met kwalitatieve onderdelen. Elke garantiebepaling is alleen geldig bij normaal gebruik en bij het voorgeschreven onderhoud van de onderdelen. De garantie geldt alleen voor de eerste eigenaar van de conversie kit. Onderdelen worden hersteld of vervangen bij aantoonbare constructie en/of materiaalfouten die door de fabrikant of door V-fiets zijn vastgesteld. Wanneer dezelfde onderdelen niet meer leverbaar zijn worden die vervangen door gelijkwaardig materiaal.
8.2    Voorwaarden tot garantiebehandeling
         • De aanvrager moet de originele aankoopbon kunnen voorleggen.
         • Het defecte onderdeel moet bij V-fiets worden binnengebracht.
         • Werkuren en transportkosten vallen ten laste van de eigenaar van de fiets.
8.3    Uitgesloten van garantie zijn breuk of schade aan het frame, de voorvork of aan alle mechanische en elektrische onderdelen of de batterijlader die niet zijn ontstaan door fabricagefouten. Gebreken ontstaan door latere, eigen aanpassingen aan de conversie kit of batterijlader of door herstellingen die niet door de fabrikant of door V-fiets zijn uitgevoerd. Schade aan of verkleuring van (kleur)lakken of belettering, slijtage, oxidatie of roestvorming.
8.4    De standaard garantietermijn is 1 jaar op alle elektrische delen geleverd tot eind 2014.
8.5    Eind 2014 zijn er meerdere aanpassingen doorgevoerd aan de producten en configuraties van V-fiets. Per 1-1-2015 kan V-fiets daardoor 2 jaar garantie op alle delen leveren, aangekocht vanaf 1-1-2015, tenzij anders is overeengekomen.
8.6    V-fiets levert haar producten ook aan fietsfabrikanten. Hiervoor gelden de garantiebepalingen van het merk zelf en niet de standaard bepalingen van V-fiets.

Artikel 9: Aansprakelijkheid
9.1    V-fiets zal zich inspannen de overeengekomen dienstverlening naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap te verrichten, e.e.a. overeenkomstig hetgeen in het kader van de aan V-fiets opgedragen taak mag worden verwacht. V-fiets is verantwoordelijk voor een goede en juiste levering van de conversie kit en eventueel ook o.v.v de opdrachtgever voor het monteren van de conversiekit op de fiets.
9.2    De in lid 1 genoemde verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting, omdat V-fiets bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar V-fiets geen invloed op kan uitoefenen. V-fiets aanvaardt derhalve geen enkele aansprakelijkheid voor welke schade dan ook voortkomend uit de relatie met V-fiets of het verbreken ervan ongeacht of de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met V-fiets.
9.3    V-fiets is slechts aansprakelijk voor schade welke het rechtstreekse gevolg is van een aan V-fiets toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de koopvereenkomst, indien en voorzover de schade bij normale vakkennis en ervaring en met inachtneming van normale oplettendheid en wijze van beroepsuitoefening zou zijn vermeden. Iedere andere vorm van aansprakelijkheid voor enige andere vorm van schade is uitgesloten.
9.4    Voorwaarde voor het ontstaan op enig recht op schadevergoeding is steeds dat de gebruiker de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan bij V-fiets meldt.
9.5    De opdrachtgever staat in voor de deugdelijkheid en volledigheid van de aan V-fiets ter beschikking gestelde gegevens. V-fiets aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door onvolledigheid of gebrekkigheid in de door of namens gebruiker verstrekte informatie.
9.6    De opdrachtgever vrijwaart V-fiets voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden terzake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan opdrachtgever geleverde producten en diensten van V-fiets.
9.7    V-fiets is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van door opdrachtgever aangeleverd promotie en/of reclamemateriaal.

Artikel 10: Betalingsvoorwaarden
10.1  De betalingsverplichting van de opdrachtgever gaat in op de dag dat de overeenkomst tot stand komt. De betaling heeft betrekking op de periode die ingaat op de dag van de feitelijke beschikbaarstelling van producten en diensten van V-fiets.
10.2  Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Als moment van betaling geldt het moment dat het verschuldigde bedrag door V-fiets is ontvangen.                                  
10.3 Het product wordt aan de opdrachtgever geleverd indien het geld op de rekening van V-fiets is bijgeschreven.


Artikel 11: Wet kopen op afstand
11.1    Uiteraard onderschrijft V-fiets de wet kopen op afstand. In het kader van de wet "kopen op afstand" heeft u het recht op een "afkoelingsperiode" van zeven werkdagen. Uitgangspunt is de afleveringsdatum na levering van uw onderdelen. Binnen deze periode kunt u de onderdelen zonder opgaaf van reden terugsturen. De verzendkosten zijn voor uw rekening. Wanneer de teruggezonden onderdelen compleet, in originele en onbeschadigde verpakkingstaat en ongebruikt is, dan storten wij het door u betaalde aankoopbedrag zo spoedig mogelijk terug op uw rekening. Voeg voor een snelle afhandeling dan ook altijd een kopie van de aankoopfactuur bij.
 
Artikel 12: Uitsluitingen
12.1    In geval er sprake is van overmacht (Niet-toerekenbare mogelijkheid om een verplichting na te komen) behoudt V-fiets zich het recht voor om naar eer en geweten te handelen.